HLAVNÍ VÝHODOU JE
Komplexnost námi zajišťovaných služeb
Drobečková navigace

Úvod > Služby > Koordinátor BOZP

Koordinátor BOZP

Zajištění výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen BOZP).

V rámci výkonu koordinátora BOZP při práci na staveništi se zabezpečuje zejména:

 • Zpracování plánu bezpečnosti práce na staveništi v písemné i grafické podobě, vyžaduje-li si to rozsah stavby a výskyt vykonávaných prací vystavujících pracovníky zvýšenému ohrožení života nebo zdraví.
 • Zpracování přehledu právních předpisů a informací o pracovně bezpečnostních rizicích vztahujících se ke stavbě.
 • Zajištění ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému oblastnímu inspektorátu práce.
 • Pomoc na základě posouzení stavu zabezpečování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – BOZP a požární ochrany – PO při jednotlivých pracovních postupech zhotovitelů.
 • Koordinace spolupráce zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi současně.
 • Spolupráce při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací, při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností.
 • Sledování provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání náprav.
 • Organizace kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů, vedení zápisů z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a návrzích opatření vedoucích k odstranění nedostatků.
 • Informování všech dotčených zhotovitelů o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu jednotlivých prací.
 • Kontrola způsobu zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště, s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám.
 • Sledování, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP, a na základě zjištěných nových skutečností na kontrolních dnech k dodržování plánu BOZP, aktualizování plánu.

V případě zájmu nás kontaktujte