HLAVNÍ VÝHODOU JE
Komplexnost námi zajišťovaných služeb
Drobečková navigace

Úvod > Služby > Technický dozor stavebníka

Technický dozor stavebníka

Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka, včetně zajištění kolaudace stavby.

V rámci výkonu technického dozoru stavebníka se zabezpečuje zejména:

 • Odevzdání staveniště zhotoviteli díla včetně přípravy podkladů
 • Kontrola a přebírání prováděných prací z hlediska jejich kvality a úplnosti, zejména těch prací a dodávek, které budou zakryty, zabudovány nebo se stanou dalším prováděním díla nepřístupnými.
 • Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů, jejich souladu s dohodou o ceně díla a jejich předkládání mandantovi k likvidaci.
 • Kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a ostatních správních aktů týkajících se stavby.
 • Kontrola souladu provádění díla s projektovou dokumentací odsouhlasenou projektantem stavby.
 • Spolupráce s pracovníky projektanta provádějícími autorský dozor.
 • Spolupráce s projektantem stavby při zpracování změn a doplňků projektové dokumentace.
 • Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané zkoušky materiálu, konstrukcí a prací, kontrola výsledků těchto zkoušek.
 • Kontrola řádného vedení stavebního deníku, kontrola dodržování časového harmonogramu stavby a ostatních podmínek sjednaných mezi mandantem a zhotovitelem stavby.
 • Příprava podkladů pro uplatňování sankcí z neplnění smlouvy.
 • Kontrola řádného převzetí a uskladnění dodávek na staveništi.
 • Uplatnění a kontrola odstranění vad a nedodělků.
 • Hlášení archeologických nálezů.
 • Kontrola vyklizení staveniště zhotoviteli.
 • Odborná příprava a zajištění průběhu přejímacích řízení dokončeného díla nebo jeho částí.
 • Zajištění kolaudace předmětné stavby.

V případě zájmu nás kontaktujte